Previsions econòmiques per a 2018. On hem d'invertir?

El passat 11 de desembre, Medpatrimonia va organitzar una conferència a sala d'actes del CoMB on Àlex Fusté ens va parlar sobre les previsions econòmiques i dels mercats financers per al 2018 i a on hi van assistir més de 150 persones. Llegeix què en

17 jul. 2018

Com evolucionarà l'economia global durant el 2018? On hem d'invertir? Aquestes són les preguntes del milió d'euros que se li van formular a l'Àlex Fusté i que, si en tinguéssim la resposta, tots estaríem molt més tranquils.

Àlex Fusté, chief Economist del Grup Andbank, va exposar la seva visió sobre els mercats financers i les seves previsions de cara al 2018. Fusté va fer una explicació dels diferents factors que afecten l'evolució dels índexs representatius de les principals zones econòmiques.

L'economista va iniciar la seva ponència fent unes reflexions preliminars globals a tenir en compte de cara a l'evolució dels mercats al 2018. Entre elles, cal destacar la reducció de compra d'actius per part dels Bancs Centrals. Aquest fet, però, no suposarà una amenaça i, per tant, no generarà canvis substancials a les economies.

Pel que fa als diversos riscos globals existents (el proteccionisme polític, l'apalancament financer, l'auge dels nacionalismes, l'envelliment de la demografia i la mala assignació dels actius) no seran una amenaça atès que no requereixen una resposta immediata i, a més, hi ha una influència positiva per part de l'entorn.

Quant al cicle econòmic global, cal destacar, que ens trobem en un cicle des-sincronitzat (els mercats es troben en diferents cicles econòmics), fet que es pot considerar com a positiu doncs permet una rotació de beneficis i dels mercats i una moderació de la reserva federal, i genera oportunitats en diversos mercats de Renda Variable, on destaquen Japó, Espanya, China i la Índia.

Segons aquesta anàlisi fonamental realitzada pels analistes d'Andbank fem un resum dels principals aspectes destacats:

Estats Units:
Apunta a una des-regulació i a una reforma fiscal amb una baixada d'impostos. Aquests fets permeten preveure un increment dels tipus d'interès de la Renda Fixa fins al 3%. Quant a la Renda Variable, no té tendència i la seva intensitat no és clara.

Europa:
La millora institucional, una inèrcia econòmica positiva i la continuació de l'estímul econòmic del BCE porten a Europa a una previsió de creixement. La renda variable apunta a una tendència favorable amb certa intensitat que situen el seu creixement al voltant del 5%.

Espanya:
La situació política actual té un impacte directe en l'evolució del mercat financerperquè afecta les reformes econòmiques i polítiques així com l'aprovació dels pressupostos. A més, el país compta amb un alt nivell d'atur i uns costos de productivitat alts, i la previsió del creixement del PIB passa d'un 3% a un 2.4%. Donats aquest factors, els analistes recomanen no invertir en Renda Fixa, doncs està a un preu elevat, i coincideixen, però, en el potencial de creixement de la renda variable al 6%, per sobre dels nivell d'Europa.

Japó:
Tot i ser un país immers en una bombolla econòmica, el seu govern té previst continuar amb els estímuls econòmics i es preveu un creixement del PIB del 3.8%. La renda fixa no es considera una bona opció d'inversió mentre que a la Renda variable hi ha una previsió de creixement d'entre un 5% i un 6%. .

Països emergents:
La Xina, un cop fetes moltes reformes, no continuarà amb els estímuls econòmics i no es marcarà uns objectius de creixement, tal i com venia fent en els darrers anys. Dit això, en renda variable, el potencial de creixement de l'índex Shenzen és del 13%..

Pel que fa a l'India, les seves polítiques financeres de creixement econòmic i les inversions en infrastructures fan que es comenci a assemblar a la Xina. A més, compta amb un Banc Central de molta credibilitat que fa que el país se situï amb una previsió de creixement de la renda variable de més del 12%.

Finalment, cal destacar que Fusté també ens va parlar, d'una banda, del sector energètic on el petroli tendeix a la baixa i, de l'altra, va destacar la feblesa de l'euro respecte el dòlar, situant el seu objectiu fonamental a llarg termini a 1,05 € - $..


**Avís: Aquesta no és cap publicitat de productes o serveis financers. Abans de prendre cap decisió d'inversió, consulti la documentació oficial (fulletons dels FI, Nota resum de les Ofertes Públiques, etc…) i sol·liciti informació a les entitats financeres.