Els avantatges de la tributació en els fons d'inversió

Medpatrimonia

24 maig 2023

Els fons d’inversió són uns dels instruments més habituals a l’hora d’invertir per la gran diversitat de tipologies que ofereix, ja sigui segons el perfil de risc, en funció de l'estructura del fons o pel sector en el que inverteix.  Però també s’ha de tenir en compte que ofereix grans avantatges en la seva tributació.

 

El diferiment fiscal dels fons d'inversió

El diferiment fiscal és una altra de les millors maneres d'aprofitar els avantatges de la tributació en els fons d'inversió, és a dir, la possibilitat de retardar el pagament d'impostos. La normativa espanyola estableix que els inversors no han de pagar impostos mentre els diners romanguin en el fons d'inversió o si es traspassen a un altre fons. Únicament es paguen impostos si es recuperen els diners amb la venda de participacions.

Per això, el diferiment fiscal fa que els inversors guanyin més diners, ja que els beneficis obtinguts gràcies al fons d'inversió es reinverteixen . Aquí entra en joc l'interès compost, pel qual els interessos generats pel capital inicial s'afegeixen al total de la inversió per a generar nous interessos.

 

Fiscalitat dels traspassos de fons

Un altre avantatge a tenir en compte és la figura del traspàs entre fons. El traspàs entre diferents fons està exempt de tributació, per la qual cosa es poden moure els diners d'un fons a un altre sense haver de tributar. No importa que s’hagin obtingut beneficis o pèrdues.

 

Deduccions aplicables dels fons d'inversió

La possibilitat de deduir-se algunes despeses relacionades amb la inversió en la declaració de la Renda és un altre avantatge. La Llei de l'IRPF permet deduir-se de les despeses d'administració i dipòsit que hagi cobrat la gestora del fons.

 

La compensació de beneficis

Però en alguns casos, no s'obtenen guanys amb els fons d'inversió. Pot ocórrer que, en retirar les participacions, un inversor hagi perdut part dels diners invertits en el seu moment. En aquest cas, la llei de l'IRPF permet a l'estalviador compensar les pèrdues generades per un fons d'inversió amb els guanys obtinguts en els quatre anys següents en fons o altres actius, com les accions. També es poden compensar les pèrdues amb el saldo positiu procedent d'altres fonts com els rendiments del capital mobiliari, com els interessos dels comptes bancaris o el cobrament de dividends.

 

Els beneficis no afecten la base de imposables de la declaració de la renda

Una vegada s'ha retirat la participació, el pagament d'impostos d'un fons d'inversió es realitza a través de la declaració de la Renda. Els impostos es paguen únicament sobre els guanys obtinguts, ja que el patrimoni invertit no es veu afectat per aquesta tributació. El guany o pèrdua patrimonial es calcula com la diferència entre el valor d'adquisició de les participacions i el valor de transmissió final, segons la Llei de l'IRPF. Els guanys patrimonials aconseguits pels fons d'inversió no se sumen a la base imposable general de la declaració de la Renda, on s'inclouen els rendiments del treball (salari, pensió, atur…) i els rendiments d'activitats econòmiques (autònoms). Això suposa un altre avantatge dels fons d'inversió, ja que no augmenta el tipus marginal.

 

Retencions fiscals dels fons d'inversió

Els impostos a pagar pels guanys obtinguts pels fons d'inversió es divideixen en trams, igual que ocorre amb els rendiments de treball. Aquests són els trams de tributació dels fons d'inversió:

  • Fins a 6.000 euros 19%
  • Entre 6.000 i 50.000 euros 21%
  • Entre 50.000 i 200.000 euros 23%
  • Més de 200.000 euros 26%

 

Com et podem ajudar a Medpatrimonia?

En cas d’estar interessat a invertir, a Medpatrimonia, com a agents financers d’Andbank, tenim accés a un ampli ventall de productes d’inversió i comptem amb un equip d’experts per assessorar-te i definir una estratègia d’inversió adaptada a les teves necessitats.

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari i un assessor expert contactarà amb tu.

 

Medipatrimonia* és agent Financer de Andbank**. *Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª.  ** Andbank España Banca Privada, S.A.U.—CIF A-58.891.672 – Domicili social: Paseo de la Castellana, 55, 3ª, 28046-Madrid.—Codi Entidat Bancària BdE, 0200.—Dades registrals: Reg. Mercantil Madrid, Full M-770821, Tomo 43696, Foli 196.”.