Quins són els principals tipus de fons d'inversió

Medpatrimonia

25 abr. 2023

Un fons d'inversió és una institució d’inversió col·lectiva (IIC) formada pel patrimoni de molts inversors particulars, en què les decisions d'inversió les pren una entitat gestora, que s'encarrega de la representació i l'administració del fons d'inversió, ja que aquest no té personalitat jurídica. 

Saber quins són els fons d'inversió disponibles al mercat i com es classifiquen pot resultar interessant a l'hora de prendre la decisió d'invertir els nostres diners en un fons o diversos fons d'inversió. 

És important conèixer la política d'inversió del fons, ja que això permetrà a l'inversor triar el fons que millor s'adapti a les seves expectatives, situació econòmica i perfil de risc.

Et presentem algunes de les diferents opcions que existeixen i quines són les seves característiques.

 

Fons de Renda Fixa

Són aquells que inverteixen la major part del seu patrimoni en actius de renda fixa, sent l'evolució dels tipus d'interès el factor que més influirà en l'evolució d'aquests fons. Quant menor és el termini de venciment dels actius en els quals el fons inverteix, menor serà el risc i per tant menor rendibilitat. I al contrari, a major termini dels actius, major risc associat i major rendibilitat potencial.

 

Fons de Renda Variable

Els fons de renda variable inverteixen la major part del seu patrimoni en actius de renda variable (accions). Els fons de renda variable ofereixen rendibilitats potencials majors donat que el risc és també major.

Se solen establir subcategories dins dels fons de renda variable, segons el mercat i el sector en què inverteixin o en funció d'altres característiques dels valors en què inverteixen.

 

Fons de Renda Mixta

Els fons de Renda Mixta diversifiquen la inversió, invertint part del seu patrimoni en actius de renda fixa i part en renda variable. Resulta especialment important conèixer aquestes proporcions, ja que això determinarà el risc associat al fons i per tant la rendibilitat potencial. A major percentatge invertit a renda fixa, menor serà el risc i menor la rendibilitat potencial, mentre que a major percentatge invertit en renda variable, major serà també el risc teòric i la possible rendibilitat que li treiem als nostres diners.

 

Fons Garantits

Aquests fons asseguren la conservació del capital invertit inicialment. No obstant això, no tots garanteixen l'obtenció d'una rendibilitat addicional. Existeixen dos tipus de fons garantits:

  • Fons garantits de renda fixa. Garanteixen el capital invertit inicialment i solen assegurar a més un rendiment fix en la data de venciment de la garantia.
  • Fons garantits de renda variable. Garanteixen el capital invertit inicialment més una rendibilitat vinculada (total o parcialment) a l'evolució d'accions, mercats borsaris, índexs, divises o altres fons d'inversió. Si els mercats no evolucionen segons el previst o no es compleixen determinades condicions establertes en el fullet del fons, el partícip no obtindrà cap rendibilitat addicional.

 

Fons de Distribució o Repartiment

Aquests fons reparteixen dividends als seus partícips de forma periòdica (mensual, trimestral, semestral o anual). L'import dels mateixos depèn dels dividends que reparteixen les empreses en les quals inverteix el fons d'inversió. Això d'una banda afavoreix la liquiditat de l'inversor i per un altre fa que hagi de pagar impostos pels dividends rebuts.

 

Fons d'Acumulació

Aquests fons no reparteixen dividends entre els seus partícips. La gestora reinverteix en el propi fons els dividends que cobra de les empreses en les quals inverteix. Això fa que el valor liquidatiu del fons vagi creixent de manera progressiva.

 

En cas d’estar interessat a invertir, a Medpatrimonia, comptem amb un equip d’experts per assessorar-te i definir una estratègia d’inversió adaptada a les teves necessitats, ja que com a agents financers d’Andbank, tenim accés a un ampli ventall de productes d’inversió.

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari i un assessor expert contactarà amb tu.

*Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1ª. **Andbank España Banca Privada, S.A.U.—CIF A-58.891.672 – Domicilio social: Paseo de la Castellana, 55, 3ª, 28046-Madrid.— Código Entidad Bancaria BdE, 0200.—Datos registrales: Reg. Mercantil Madrid, Hoja M-770821, Tomo 43696, Folio 196