Què són i com funcionen les SICAV

Medpatrimonia

23 maig 2019

Les SICAV o Societat d'Inversió de Capital Variable són una modalitat d'inversió col•lectiva (IIC) constituïda en forma de societat anònima destinada a estalviadors amb alt patrimoni que inverteixen en diferents actius financers i diversifiquen la seva cartera.

Les SICAV es correspondrien, per les seves característiques pròpies, a aquelles Societats Anònimes de caràcter financer que constitueixen un mecanisme d'inversió en actius financers destinat a gestionar adequadament inversions col•lectives en mercats financers, i que gaudeixen d'importants avantatges fiscals com a contrapartida al compliment d'una sèrie de requisits exigits a tota SICAV:

  • El nombre mínim d'accionistes ha de ser de 100
  • L'autorització, registre i control de les SICAV està supervisat per la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)
  • El capital social inicial d'una SICAV serà de 2.400.000 euros com a mínim
  • Es poden crear SICAV per compartiments diferenciats amb objectius d'inversió diferents. 
  • La gestió de la SICAV la pot realitzar la pròpia societat anònima o pot encomanar-se la seva gestió a una societat gestora
  • La SICAV pot realitzar operacions amb accions pròpies sense haver de complir amb els requisits imposats per la Llei de Societats Anònimes. El capital social pot incrementar o disminuir fins a 10 vegades la xifra del capital inicial sense necessitat de convocar junta d’accionistes.
  • És possible invertir a través d’una SICAV mitjançant traspassos procedents d’altres fons d’inversió i d’aquesta manera diferir el pagament d’impostos

 

Les SICAV poden acollir-se a un règim fiscal diferenciat de la resta de societats estant subjectes jurídicament al Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital i la Llei 35/2003, de 4 de novembre, reguladora de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, modificada per la Llei 31/2011, de 4 d'octubre. En concret:

  • Poden tributar a l'1% pels beneficis obtinguts sempre que el nombre mínim d'accionistes sigui de 100
  • Gaudeixen d'exempció plena en AJD (Actes Jurídics Documentats) relatius a actes societaris, com a fusió, liquidació o ampliacions de capital
  • No tenen dret a aplicar cap mena de bonificació ni deducció en la quota de l'impost de societats.

 

Si desitges més informació sobre els nostres serveis, pots omplir aquest formulari, o trucar-nos al telèfon 93 567 88 51 i un assessor expert contactarà amb tu.