Renda fixa o variable. On invertir en temps d’incògnita?

Medpatrimonia

22 nov. 2023

Una de les primeres i principals decisions que es prenen a l’hora d’invertir patrimoni és decidir destinar-lo a la renda fixa o a bé a la renda variable. Ambdues són tipologies d’inversions que compten amb les seves característiques pròpies i, per aquesta mateixa raó, estan destinades a diferents perfils d’inversor. 

 

Què són la renda fixa i la renda variable? Quines són els seus principals trets i diferències? Quina s’adapta millor a les teves característiques com a inversor?

 

Què és la renda fixa?

S’anomena renda fixa a tota aquella inversió en un instrument financer que reporta una rendibilitat prèviament coneguda durant un període de temps determinat. Es denominen precisament “de renda fixa” perquè la seva rendibilitat és una taxa fixa d'interès que romandrà igual durant tot el període de la inversió. En definitiva, es tracta de prestar diners i esperar a recuperar-los un temps després, tot rebent algun tipus de bonificació ja pactada.

Hi ha dos tipus principals de renda fixa: el deute sobirà (l'emissor és l'Estat) i el deute privat (l'emissor és una empresa privada). El seu període de venciment és proporcional a la rendibilitat de la inversió, és a dir, que els títols amb un venciment més llarg habitualment venen aparellats amb una major rendibilitat i/o un descompte més gran en el preu en el moment de la compra.

 

Què és la renda variable? 

La renda variable és la inversió en un instrument financer que potencialment proporcionarà uns ingressos indeterminats en un termini indefinit. La paraula clau d’aquesta definició és la potencialitat, ja que es denominen “de renda variable” perquè la rendibilitat dels títols dependrà de l'exercici de la companyia i les seves utilitats generades, així com de les variacions en la cotització del títol a la Borsa. És a dir, invertir en renda variable suposa ser propietari d'un actiu i gaudir dels drets com a propietari, però també assumir el risc per la incertesa en l'evolució futura d’aquest actiu.

 

Principals diferències a l’hora d’invertir en renda fixa o renda variable 

 

• Temps

Les inversions en renda fixa inclouen sempre, per definició, una data de venciment fixa en què l'emissor es compromet a tornar el patrimoni que hi ha dipositat l’inversor. Per la seva banda, a la renda variable no hi ha un període de temps prefixat per recuperar la inversió, encara que, per exemple, cal tenir accions d'una companyia abans d’una data determinada per poder participar en el repartiment de dividends. 

 

• Risc

Una de les creences errònies més esteses és pensar que invertir en renda fixa és invertir sense riscos, però sí que en té. Concretament, a l’invertir en renda fixa s’assumeixen tres riscos:

 

  • Risc de mercat: és la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que paguem per ells. Les fluctuacions de preus de la renda fixa cotitzada depenen sobretot de l’evolució dels tipus d’interès, de les circumstàncies de mercat i de les condicions econòmiques generals.
  • Risc de liquiditat: és el risc que no es trobi contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre el producte.
  • Risc de crèdit: es tracta del risc que s'assumeix per la possible manca de cobrament dels interessos i/o principal de la inversió per part de l'emissor.

 

Quan s’inverteix en renda variable, la rendibilitat de la inversió no és segura: podria pujar i oferir a curt, mitjà o llarg termini interessants beneficis, o bé podria baixar, ja que, com és conegut, rendibilitats passades no garanteixen resultats futurs.

 

• Rendibilitat

És precisament aquesta possibilitat de volatilitat la que provoca que, com més gran sigui el risc de l’actiu que es compra, normalment més gran serà també la potencial rendibilitat. En aquest sentit, històricament la rendibilitat de la renda variable és molt superior a la de la renda fixa.

 

Un aspecte molt important que cal tenir en compte és que l´inversor de renda fixa és creditor de la societat emissora, mentre que l´accionista és propietari d´una part del capital, de manera que, en cas de liquidació de la societat, el creditor té prioritat davant dels accionistes.

 

Segons el meu perfil inversor és millor la renda fixa o la renda variable?

Quan es té patrimoni i es vol invertir per treure'n més rendiment, el més important que s’ha de fer abans de tot és valorar el tipus d'inversor que es vol ser. Si l’inversor té un perfil conservador i prefereix córrer pocs riscos tot i aconseguir menys rendibilitat, hauria d’apostar per la renda fixa. Pel contrari, si l’inversor té un perfil més arriscat i l’interessen les rendibilitats més altes, en aquest cas hauria de considerar invertir en renda variable. Un cop decidida aquesta qüestió, amb un bon assessorament professional es podran trobar els productes que generin més confiança i siguin més adequats per a la inversió.

 

Com et podem ajudar des de Medpatrimonia

Des de Medpatrimonia posem al teu abast un equip de gestors que t’ajudarà a definir la teva estratègia d'inversió. Si estàs interessat en obtenir més informació sense compromís sobre quin perfil d’inversió tens i com invertir en renda fixa o renda variable, envia el següent formulari de contacte i un assessor especialitzat contactarà amb tu.

 

Medipatrimonia Invest, SL (*) (“Medpatrimonia”) intervé com a Agent Financer en la comercialització de tots els productes i serveis bancaris i financers d'Andbank Espanya, Banca Privada SAU (*).

Medipatrimonia Invest S.L. B64963978. Registre Mercantil de Barcelona, volum 40.955, foli 16, full B-373.894, inscripció 1a. Andbank Espanya Banca Privada, S.A.U.—CIF A-58.891.672 – Domicili social: Passeig de la Castellana, 55, 3ª, 28046-Madrid.—Codi Entitat Bancària BdE, 0200.—Dades registrades: Reg. Mercantil Madrid, Full M-770821, Volum 43696, Foli 196.

 

AVÍS: Aquest article informatiu no és cap publicitat o recomanació de productes i serveis financers o d'inversió en concret. Abans de prendre cap decisió d'inversió s'ha de consultar la documentació oficial (p. ex. opuscles dels productes d'inversió, nota-resum d'ofertes públiques, etc.), i sol·licitar la informació a les entitats financeres.